LA LITURGIA DE LES BITLLES.
FUNCIONS I SENTIT D' UN JOC TRADICIONAL
pastil.gif (2435 bytes)

 

Autor: Pere Lavega
Edita Pagès Editors. Lleida - España, 1997.
305 páginas, 22cm x 16 cm.
ISBN 84-7935-440-2

llibre1.jpg (9698 bytes)

 

La liturgia de les bitlles. Funcions i sentit d'un joc tradicional' respon a una obra,que sintetitza part de la tesina doctoral presentada per el autor, basada en una investigació pluridisciplinar, transversal que ens atança al coneixement profunt d'un dels jocs tradicionals més coneguts, practicats i estesos per la geografía catalana. Amb la evolució del joc, les bitlles van perdent antigues connotacions d'aposta, a la vegada que van adquirint camvis en les regles internes. En aquest proces el jocs s'atança al model lúdic del esport, a on el antic desafiu de diners deixa pas a la rivalitat expresada amb punts. A la vegada, les condicions socioculturals que envolten al joc (zones de práctica, moments del any, grups de protagonistes,...) han anant cambiant, originant una modificació en el sentit i les funcions proyectades en les localidats a on s'ha protagonizat. L'autor combina en aquesta obra estrategies metodológiques de la antropologia (etnografía) i de la praxiología motriu (disciplina que estudia la acció motriu). Precisament aquesta visió original e integrada permet captar amb molta profunditat alguns dels molts missatgers, funcions i significacions implícats en aquest joc.

Coneixer la lógica externa (visió sociocultural del joc) i la lógica interna (visió praxiológica, visió sobre com evoluciona la estructura interna) ens orienta a coneixer millor la evolució i les seves funcions.

Aquestes observacions pudien quedar molt incompletes i difícilment es pudien veure amb el seguiment del suport d'una sola disciplina. De aquí el esforç por proposar que el joc popular-tradicional es estudii en su context sociocultural en començar de atançaments pluridisciplinars (transversals).

En definitiva, aquest estudi justifica la següent afirmació: 'Atansarse al conoixement dels nostres jocs suposar atansarse al coneixement d'una de les expresions més genuines del nostre patrimoni cultural'.

Pere Lavega es Doctor en Filosofia y Ciencies de la Educació, Llicenciat en Educación Física, Profesor en el INEFC-Universitat de Lleida desde 1988 de 'Teoría y práctica del juego' y de 'Juegos y deportes Tradicionales'.
Actualment es director d'aquest centre.

pastil.gif (2435 bytes)